MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Văn bằng bảo hộ là gì? Thủ tục thay đổi chủ văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật?


Tôi muốn hỏi về luật sở hữu trí tuệ, cụ thể là về thủ tục thay đổi chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ do Công ty tôi đang có nhu cầu thực hiện sáp nhập với một công ty khác. Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.

Quy định pháp luật về văn bằng bảo hộ

( 1 ) Định nghĩa văn bằng bảo hộ :Theo khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 đưa ra định nghĩa về văn bằng bảo hộ như sau :Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức triển khai, cá thể nhằm mục đích xác lập quyền sở hữu công nghiệp so với sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, phong cách thiết kế sắp xếp, thương hiệu, hướng dẫn địa lý ; quyền so với giống cây cối .

Tại khoản 3 Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về các hình thức của văn bằng bảo hộ, bao gồm: Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

( 2 ) Hiệu lực của văn bằng bảo hộ :Theo đó, tại Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được bổ trợ bởi khoản 29 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 lao lý về hiệu lực thực thi hiện hành so với mỗi hình thức của văn bằng bảo hộ như sau :Văn bằng bảo hộ có hiệu lực hiện hành trên toàn chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .- Bằng độc quyền sáng tạo có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày cấp và lê dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn .- Bằng độc quyền giải pháp hữu dụng có hiệu lực hiện hành từ ngày cấp và lê dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn .- Bằng độc quyền mẫu mã công nghiệp có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày cấp và lê dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, hoàn toàn có thể gia hạn hai lần liên tục, mỗi lần năm năm .- Giấy ghi nhận ĐK phong cách thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày cấp và chấm hết vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây :+ Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn ;+ Kết thúc mười năm kể từ ngày phong cách thiết kế sắp xếp được người có quyền ĐK hoặc người được người đó được cho phép khai thác thương mại lần tiên phong tại bất kể nơi nào trên quốc tế ;+ Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra phong cách thiết kế sắp xếp .- Giấy ghi nhận ĐK thương hiệu có hiệu lực hiện hành từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, hoàn toàn có thể gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần mười năm .- Giấy ghi nhận ĐK hướng dẫn địa lý có hiệu lực hiện hành vô thời hạn kể từ ngày cấp .- Đăng ký quốc tế thương hiệu theo Nghị định thư và Thỏa ước Madrid về ĐK quốc tế thương hiệu có chỉ định Nước Ta có hiệu lực hiện hành kể từ ngày cơ quan quản trị nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định hành động đồng ý bảo hộ so với thương hiệu trong ĐK quốc tế đó hoặc kể từ ngày tiếp theo ngày kết thúc thời hạn mười hai tháng tính từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông tin ĐK quốc tế thương hiệu đó chỉ định Nước Ta, tính theo thời gian nào sớm hơn. Thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của ĐK quốc tế thương hiệu được tính theo lao lý của Nghị định thư và Thỏa ước Madrid .- Đăng ký quốc tế mẫu mã công nghiệp theo Thỏa ước La Hay về ĐK quốc tế mẫu mã công nghiệp có chỉ định Nước Ta có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày cơ quan quản trị nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định hành động đồng ý bảo hộ so với mẫu mã công nghiệp trong ĐK quốc tế đó hoặc kể từ ngày tiếp theo ngày kết thúc thời hạn sáu tháng tính từ ngày Văn phòng quốc tế công bố ĐK quốc tế mẫu mã công nghiệp đó, tính theo thời gian nào sớm hơn. Thời hạn hiệu lực hiện hành của ĐK quốc tế mẫu mã công nghiệp được tính theo lao lý của Thỏa ước La Hay .( 3 ) Duy trì, gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành của văn bằng bảo hộ :Để duy trì, gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành của văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực thi theo Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 lao lý như sau :- Để duy trì hiệu lực hiện hành Bằng độc quyền sáng tạo, Bằng độc quyền giải pháp hữu dụng, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực hiện hành .- Để gia hạn hiệu lực hiện hành Bằng độc quyền mẫu mã công nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK thương hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành .

Quy định pháp luật về văn bằng bảo hộ

Quy định pháp luật về văn bằng bảo hộ

Các trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ

– Chủ văn bằng bảo hộ có quyền nhu yếu cơ quan quản trị nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin trên văn bằng bảo hộ nếu thuộc những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau :+ Thay đổi, sửa chữa thay thế thiếu sót tương quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ ;+ Sửa đổi bản miêu tả đặc thù, chất lượng đặc trưng, khu vực địa lý mang hướng dẫn địa lý ; sửa đổi quy định sử dụng thương hiệu tập thể, quy định sử dụng thương hiệu ghi nhận .Trong trường hợp nhu yếu sửa đổi những thông tin trên, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp phí và lệ phí theo pháp luật của pháp lý .- Theo khoản 2 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 pháp luật trường hợp theo nhu yếu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản trị nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm sửa chữa thay thế những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí .- Chủ văn bằng bảo hộ có quyền nhu yếu cơ quan quản trị nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp khoanh vùng phạm vi quyền sở hữu công nghiệp ; trong trường hợp này, đơn ĐK chiếm hữu công nghiệp tương ứng phải được đánh giá và thẩm định lại về nội dung và người nhu yếu phải nộp phí thẩm định và đánh giá nội dung theo pháp luật tại khoản 3 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 .Như vậy, nếu thuộc một trong những trường hợp trên thì chủ văn bằng bảo hộ có quyền nhu yếu sửa đổi văn bằng bảo hộ .

Thủ tục thay đổi chủ văn bằng bảo hộ

Tại điểm a khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016 / TT-BKHCN pháp luật đơn cử thủ tục biến hóa chủ sở hữu văn bằng bảo hộ như sau :- Đơn nhu yếu sửa đổi chủ văn bằng bảo hộ gồm có :+ Tờ khai nhu yếu sửa đổi văn bằng bảo hộ làm theo Mẫu 01 – SĐVB lao lý tại Phụ lục C của Thông tư 16/2016 / TT-BKHCN, trong đó nêu rõ đổi khác chủ văn bằng bảo hộ ;+ Bản gốc văn bằng bảo hộ ;+ Tài liệu chứng tỏ việc chuyển dời quyền sở hữu theo lao lý ( tài liệu chứng tỏ việc thừa kế, thừa kế, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên kết kinh doanh, link, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, quy đổi hình thức kinh doanh thương mại hoặc theo quyết định hành động của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác ) ;+ Tài liệu thuyết minh chi tiết cụ thể nội dung sửa đổi ;+ Giấy ủy quyền ( nếu nộp nhu yếu trải qua đại diện thay mặt ) ;+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí ( trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào thông tin tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ ) .Theo đó, một tờ khai nhu yếu sửa đổi văn bằng bảo hộ hoàn toàn có thể nhu yếu sửa đổi nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện kèm theo người nhu yếu phải nộp phí theo pháp luật so với từng văn bằng bảo hộ .Người nhu yếu ghi nhận đổi khác thông tin trên văn bằng bảo hộ phải nộp phí đánh giá và thẩm định nhu yếu sửa đổi văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định hành động ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ .- Trình tự triển khai :

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ theo quy định.

Xem thêm: Hủ & Lọ Đựng Gia Vị, Dầu Ăn

+ Nếu xét thấy nhu yếu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định hành động sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định hành động sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo chiếm hữu công nghiệp .+ Trường hợp nhu yếu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông tin dự tính phủ nhận gật đầu việc sửa đổi, có nêu rõ nguyên do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông tin để người nhu yếu sửa chữa thay thế thiếu sót hoặc có quan điểm phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người nhu yếu không sửa chữa thay thế thiếu sót hoặc sửa chữa thay thế thiếu sót không đạt nhu yếu, không có quan điểm phản đối hoặc có quan điểm phản đối nhưng không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định hành động phủ nhận nhu yếu sửa đổi văn bằng bảo hộ .

Như vậy, trường hợp muốn đổi khác chủ văn bằng bảo hộ cần sẵn sàng chuẩn bị đơn nhu yếu sửa đổi văn bằng bảo hộ gồm có những loại hồ sơ, tài liệu, nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ và trong vòng 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét, xử lý nhu yếu sửa đổi theo pháp luật .

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết hữu ích: XSMB