MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Dịch vụ công trực tuyến

A – Đối với cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH

1. Trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

2. Trường hợp gộp sổ BHXH: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).

3. Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, quốc tịch, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH .

Bạn đang đọc: Dịch vụ công trực tuyến

3.1. Đối với người tham gia:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

– Hồ sơ tương quan kèm theo tương ứng như sau : a ) Trường hợp đổi khác họ, tên, chữ đệm ; ngày, tháng, năm sinh ; giới tính ; quốc tịch : Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo lao lý và thẻ căn cước / chứng minh thư / hộ chiếu. Nếu là Đảng viên : lý lịch đảng viên ( hồ sơ gốc ) khi kết nạp. b ) Trường hợp người tham gia đổi khác nơi thao tác : Quyết định ( văn bản ) chứng tỏ khu vực thao tác.

3.2. Đối với Đơn vị: trong trường hợp NLĐ nộp hồ sơ qua đơn vị.

– Xác nhận Tờ khai ( TK1-TS ) khi NLĐ kiểm soát và điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ BHXH : thông tin kiểm soát và điều chỉnh là đúng với hồ sơ quản trị và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung xác nhận, ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên. Đối với người đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH thì không phải xác nhận ; – Bảng kê thông tin ( mẫu D01-TS ).

4. Trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH trước năm 1995: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) và Hồ sơ liên quan kèm theo tương ứng với từng trường hợp sau:

4.1. Đối với NLĐ có thời gian công tác trước năm 1995 (không bao gồm người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt tù giam trước ngày 01/01/1995): Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của NLĐ, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương…;

4.2. Đối với người nghỉ chờ việc từ tháng 11/1987 đến trước ngày 01/01/1995: Hồ sơ như tại điểm 4.1 nêu trên và Quyết định nghỉ chờ việc, Danh sách của đơn vị hoặc các giấy tờ xác định người lao động có tên trong danh sách của đơn vị đến ngày 31/12/1994. Nếu không có quyết định nghỉ chờ việc thì phải có văn bản xác nhận của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH, trong đó đảm bảo NLĐ có tên trong danh sách của đơn vị tại thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp một lần. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

4.3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước nhưng không đúng hạn hoặc về nước đúng hạn nhưng đơn vị cũ không bố trí, sắp xếp được việc làm và NLĐ tự do được cử đi hợp tác lao động (không bao gồm những trường hợp vi phạm pháp luật của nước ngoài bị trục xuất về nước hoặc bị kỷ luật buộc phải về nước hoặc bị tù giam trước ngày 01/01/1995):

a) Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp NLĐ về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01/01/1995. Trường hợp không có Quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng lý lịch do NLĐ khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của NLĐ khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.

b) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nước của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động trước khi đi công tác, làm việc có thời gian ở nước ngoài. Trường hợp cơ quan, đơn vị đã giải thể thì cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

 4.3.1. NLĐ có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương:

Hồ sơ như tại điểm a, b nêu trên;

– Bản chính “ Thông báo chuyển trả ” hoặc “ Quyết định chuyển trả ” của Cục Hợp tác quốc tế về lao động ( nay là Cục Quản lý lao động ngoài nước ) cấp. Trường hợp không còn bản chính “ Thông báo chuyển trả ” hoặc “ Quyết định chuyển trả ” thì phải có Giấy xác nhận về thời hạn đi hợp tác lao động để xử lý chính sách BHXH của Cục Quản lý lao động ngoài nước trên cơ sở đơn đề xuất của NLĐ.

4.3.2. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố với các tổ chức kinh tế của nước ngoài:

 Hồ sơ như tại điểm a, b nêu trên;

– Bản chính Quyết định cử đi công tác làm việc, thao tác có thời hạn ở quốc tế hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp NLĐ được cử đi công tác làm việc, thao tác có thời hạn ở quốc tế bằng một Quyết định chung cho nhiều người. Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác làm việc, thao tác có thời hạn ở quốc tế thì được sửa chữa thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị chức năng cử đi. Trường hợp không có Quyết định cử đi thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng cử NLĐ, trong đó ghi rõ thời hạn NLĐ được cử đi công tác làm việc, thao tác có thời hạn ở quốc tế và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung xác nhận. Trường hợp cơ quan, đơn vị chức năng cử đi không còn sống sót thì cơ quan quản trị cấp trên trực tiếp xác nhận và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung xác nhận.

4.3.3. Người đi học tập, thực tập ở nước ngoài:

 Hồ sơ như tại điểm a, b nêu trên;

– Bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở quốc tế hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp người lao động được cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở quốc tế bằng một Quyết định chung cho nhiều người. Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở quốc tế thì được thay thế sửa chữa bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị chức năng cử đi. Trường hợp không có Quyết định cử đi thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng cử người lao động, trong đó ghi rõ thời hạn người lao động được cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở quốc tế và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung xác nhận. Trường hợp cơ quan, đơn vị chức năng cử đi không còn sống sót thì cơ quan quản trị cấp trên trực tiếp xác nhận và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung xác nhận.

4.3.4. Người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ:

Hồ sơ như tại điểm a, b nêu trên;

– Bản chính Quyết định cử đi làm chuyên viên ở quốc tế hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp người lao động được cử đi làm chuyên viên bằng một Quyết định chung cho nhiều người. Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi làm chuyên viên ở quốc tế thì được sửa chữa thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị chức năng cử đi. Trường hợp không có Quyết định cử đi thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng cử người lao động, trong đó ghi rõ thời hạn cử đi công tác làm việc, thao tác có thời hạn ở quốc tế và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung xác nhận. Trường hợp cơ quan, đơn vị chức năng cử đi không còn sống sót thì cơ quan quản trị cấp trên trực tiếp xác nhận và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung xác nhận. – Giấy xác nhận của cơ quan quản trị chuyên viên về việc đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần cho ngân sách nhà nước và đóng BHXH theo lao lý của Nhà nước của chuyên viên trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

4.4. Đối với cán bộ có thời gian làm việc ở xã, phường, thị trấn bao gồm cả chức danh khác theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH:

a ) Hồ sơ, lý lịch gốc của cá thể ; b ) Các sách vở tương quan chứng tỏ thời hạn thao tác ở xã, phường, thị xã ( list, Quyết định phân công, Quyết định hưởng sinh hoạt phí … ).

4.5. Đối với người có thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã:

a ) Hồ sơ lý lịch gốc của cá thể, hồ sơ đảng viên khai trong thời hạn làm Chủ nhiệm hợp tác xã, sổ sách hoặc sách vở tương quan như : list trích ngang, list chi trả sinh hoạt phí, list hoặc Quyết định phê duyệt, công nhận hiệu quả bầu cử … bộc lộ có thời hạn làm Chủ nhiệm Hợp tác xã từ ngày 01/7/1997 quay trở lại trước. Trường hợp không có sách vở nêu trên nhưng có cơ sở xác lập NLĐ có thời hạn làm Chủ nhiệm Hợp tác xã thì Ủy Ban Nhân Dân cấp xã phối hợp với Đảng ủy, HĐND xã nơi NLĐ kê khai có thời hạn làm Chủ nhiệm hợp tác xã xác định, nếu đủ địa thế căn cứ xác lập người lao động có thời hạn làm Chủ nhiệm hợp tác xã thì có văn bản ( biên bản ) xác nhận về thời hạn làm Chủ nhiệm Hợp tác xã, thời hạn công tác làm việc giữ chức vụ, chức vụ theo lao lý tại Điều 1, Quyết định số 250 / QĐ-TTg và cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung xác nhận. b ) Danh sách phê duyệt của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( gọi tắt UBND tỉnh ) so với người lao động có thời hạn làm Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã từ ngày 01/7/1997 trở lại trước ( mẫu do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phát hành ). c ) Danh sách phê duyệt hồ sơ tính thời hạn làm Chủ nhiệm Hợp tác xã của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh. d ) Giấy xác nhận về thời hạn làm Chủ nhiệm Hợp tác xã ( Mẫu số 02 – QĐ250 kèm theo Quyết định số 250 / QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng nhà nước ) so với người không cư trú tại tỉnh, thành phố có thời hạn làm chủ nhiệm Hợp tác xã.

4.6. Đối với trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng BHXH theo quy định tại Khoản 2, Điều 23, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015:

a ) Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc ( Trường hợp quân nhân bị mất quyết định hành động phục viên, xuất ngũ thì cung ứng giấy xác nhận của Thủ trưởng cấp Trung đoàn và tương tự trở lên nơi trực tiếp quản trị đối tượng người tiêu dùng trước khi phục viên, xuất ngũ hoặc trực tiếp quản trị đối tượng người dùng sau khi phục viên xuất ngũ tại địa phương ). b ) Giấy xác nhận chưa hưởng chính sách trợ cấp theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước : số 47/2002 / QĐ-TTg ( 11/4/2002 ) ; số 290 / 2005 / QĐ-TTg ( 08/11/2005 ; Điểm a, Khoản 1, Điều 1 ) ; số 92/2005 / QĐ-TTg ( 29/4/2005 ) ; số 142 / 2008 / QĐ-TTg ( 27/10/2008 ) ; số 38/2010 / QĐ-TTg ( 06/5/2010 ) ; số 53/2010 / QĐ-TTg ( 20/8/2010 ) và số 62/2011 / QĐ-TTg ( 09/11/2011 ). c ) Quyết định về việc tịch thu Quyết định hưởng chính sách và số tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 142 / 2008 / QĐ-TTg ( 27/10/2008 ) hoặc Quyết định số 38/2010 / QĐ-TTg ( 06/5/2010 ) hoặc Quyết định tịch thu những Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần theo pháp luật tại Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg ( 09/11/2011 ) của Thủ tướng nhà nước. d ) Giấy xác nhận chưa xử lý trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, BHXH một lần so với trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15/12/1993 đến ngày 31/12/1994.

5. Điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm

a ) Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS ) ; b ) Hồ sơ kèm theo gồm một trong những loại sách vở sau : Quyết định phân công vị trí việc làm, hưởng lương ; Hợp đồng lao động, Hợp đồng thao tác và những sách vở khác có tương quan tới việc kiểm soát và điều chỉnh.

B – Đối với cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT:

1. Người tham gia:

1.1. Trường hợp cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng; đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Lưu ý : Người tham gia BHYT được biến hóa cơ sở ĐK khám chữa bệnh bắt đầu vào tháng đầu quý.

1.2. Đổi thẻ BHYT do được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn

1.2.1 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

1.2.2. Giấy tờ chứng tỏ tương ứng đơn cử như sau :

a) Đối với người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

a. 1 ) Người hoạt động giải trí cách mạng trước ngày 01/01/1945 ; người hoạt động giải trí cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 ; Bà mẹ Nước Ta anh hùng ; thương bệnh binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh loại B ; thương bệnh binh suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ; người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ suất suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên. Hồ sơ gồm một trong những loại sách vở sau : – Thẻ thương bệnh binh, thẻ thương bệnh binh ; – Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương bệnh binh ; – Quyết định công nhận là người hoạt động giải trí cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động giải trí cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy thường trực Trung ương ; – Quyết định hưởng trợ cấp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. – Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đang hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc đã xử lý trợ cấp một lần ( theo hướng dẫn về cơ sở xác lập là người có công với cách mạng tại Công văn số 467 / NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ). – Quyết định hưởng trợ cấp, phụ cấp so với người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ghi rõ tỷ suất suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên theo pháp luật tại Thông tư số 05/2013 / TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. a. 2 ) Người có công với cách mạng theo pháp luật tại Pháp lệnh khuyến mại người có công với cách mạng, trừ những đối tượng người tiêu dùng nêu tại điểm a. 1. Hồ sơ gồm một trong những loại sách vở sau : – Huân chương Kháng chiến ; – Huy chương Kháng chiến ; – Huân chương Chiến thắng ; – Huy chương Chiến thắng ; – Thẻ thương bệnh binh, thẻ thương bệnh binh ; – Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương bệnh binh ; – Giấy ghi nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời hạn hoạt động giải trí kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện ; – Quyết định hưởng trợ cấp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ; – Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã xử lý trợ cấp một lần ( theo hướng dẫn về cơ sở xác lập là người có công với cách mạng tại Công văn số 467 / NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ) ;

b) Cựu chiến binh theo quy định tại các Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, số 157/2016/NĐ-CP 

b. 1 ) Đối với cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 quay trở lại trước : Hồ sơ gồm một trong những loại sách vở sau : – Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành ; – Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142 / 2008 / QĐ-TTg ngày 27/10/2008 hoặc theo Quyết định số 38/2010 / QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng nhà nước. b. 2 ) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/4/1975 : Hồ sơ gồm một trong những loại sách vở sau : – Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành ghi rõ thời hạn, khu vực nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp Giao hàng chiến đấu theo pháp luật tại Quyết định 62/2011 / QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng nhà nước. Trường hợp Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành không ghi rõ thời hạn, khu vực nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp ship hàng chiến đấu thì bổ trợ bản xác nhận về địa phận ship hàng trong quân đội của đơn vị chức năng cấp trung đoàn hoặc tương tự trở lên nơi trực tiếp quản trị đối tượng người tiêu dùng trước khi phục viên, xuất ngũ theo mẫu số 04B – HBKV – Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận Giao hàng trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực ( phát hành kèm theo Thông tư số 181 / năm nay / TT-BQP so với người có thời hạn ship hàng trong quân đội trước ngày 01/01/2007 ). – Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011 / QĐ-TTg so với những trường hợp là cựu chiến binh pháp luật tại Nghị định số 146 / 2018 / NĐ-CP. b. 3 ) Đối với cựu chiến binh là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ được nghỉ hưu : Hồ sơ, tài liệu của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ được cơ quan quân đội xử lý hưu. b. 4 ) Đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã triển khai xong trách nhiệm tại ngũ trong thời kỳ kiến thiết xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành : Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành.

c) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Hồ sơ kèm theo gồm một trong những sách vở sau : Giấy ghi nhận mái ấm gia đình liệt sỹ hoặc Quyết định cấp Giấy chứng nhận mái ấm gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tiếp đón, quản trị hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của liệt sỹ và người có công nuôi dưỡng liệt sỹ theo pháp luật tại Thông tư số 05/2013 / TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

d) Đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo: Sổ hộ khẩu.

đ) Đối với thân nhân người có công với cách mạng (trừ trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;  Con đẻ từ trên 6 tuổi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt: Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận, quản lý hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

e) Người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (21/10/2013):

Hồ sơ kèm theo gồm một trong những loại sách vở sau : – Giấy xác nhận khuyết tật, ghi rõ mức độ khuyết tật thuộc những đối tượng người dùng người khuyết tật nặng và người khuyến tật đặc biệt quan trọng nặng theo Thông tư liên tịch số 37/2012 / TTLT – BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ( 28/12/2012 ) ; – Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng của quản trị Ủy Ban Nhân Dân Q., huyện, thị xã so với người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.

g) Người thuộc hộ gia đình nghèo và hộ gia đình cận nghèo: Hồ sơ kèm theo gồm một trong các loại giấy tờ sau:

– Giấy ghi nhận học viên, sinh viên thuộc hộ nghèo theo Thông tư liên tịch số 18/2009 / TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ( 03/8/2009 ) ; – Xác nhận của quản trị Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã so với người thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo, hộ mái ấm gia đình cận nghèo theo hiệu quả thanh tra rà soát tiếp tục ( lao lý tại Điều 5 Thông tư số 17/2016 / TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018 / TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 ).

1.3. Đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân, bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống trên thẻ BHYT

a) Trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân do người tham gia kê khai sai so với hồ sơ gốc: Hồ sơ kèm theo gồm một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp như: Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên …

b) Trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân do đơn vị kê khai sai so với hồ sơ của người tham gia: Cơ quan BHXH rà soát, thông báo và phối hợp với đơn vị điều chỉnh thông tin in trên thẻ BHYT.

c) Trường hợp do bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống đối với người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

Nếu đối tượng người tiêu dùng là NLĐ : cơ quan BHXH có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với những đơn vị chức năng có tương quan thanh tra rà soát, xác lập nơi đối tượng người dùng đang thao tác ở địa phận thuộc vùng nào, cấp mã nơi sinh sống theo vùng đó. Đối với những đối tượng người dùng khác : Hồ sơ kèm theo là sổ hộ khẩu.

d) Trường hợp người tham gia do cơ quan BHXH quản lý đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân để đi khám bệnh, chữa bệnh.

Hồ sơ kèm theo gồm một trong những sách vở sau : Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc những sách vở tùy thân có ảnh khác do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp như : Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản trị học viên, sinh viên …

Ghi chú: người tham gia không có giấy tờ nêu trên, mà có các giấy tờ liên quan khác để chứng minh, làm căn cứ điều chỉnh (trừ các trường hợp: điều chỉnh nhân thân, bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống) như: giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng; cựu chiến binh theo quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh (sử dụng các loại giấy tờ: lý lịch cán bộ, hoặc bản Trích yếu 63; lý lịch quân nhân; thẻ quân nhân; lý lịch Đảng viên được lập từ trước ngày cựu chiến binh về phục viên, xuất ngũ, thôi việc; quyết định hưởng chế độ hưu trí của cơ quan có thẩm quyền cấp; Trường hợp mất Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành thì  bổ sung “Giấy xác nhận quá trình công tác của đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc” của Thủ trưởng đơn vị cấp Trung đoàn hoặc tương đương trở lên, nơi trực tiếp quản lý đối tượng trước khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính…); người tham gia kháng chiến; thì đơn vị nộp các giấy tờ này cho cơ quan BHXH để xem xét, giải quyết (không ghi vào Bảng kê hồ sơ).

2. Đơn vị: trong trường hợp NLĐ nộp hồ sơ qua đơn vị.

a ) Xác nhận Tờ khai ( TK1-TS ) khi NLĐ kiểm soát và điều chỉnh thông tin nhân thân trên thẻ BHYT ; so với người đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH thì không phải xác nhận ) b ) Lập Bảng kê thông tin ( mẫu D01-TS ) .

Source: https://suanha.org
Category: Dịch vụ

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết hữu ích: XSMB