MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Giá của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thể áp dụng theo những hình thức nào?


Thời gian để thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hiện nay là bao lâu? Có thể áp dụng những hình thức giá nào đối với hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình? Ngoài ra, tôi muốn biết thêm những khoản chi phí nào không được tính vào hợp đồng tư vấn? Câu hỏi của chị Thanh từ Hà Nội

Thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là bao lâu?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 08/2016 / TT-BXD pháp luật về thời hạn và quy trình tiến độ thực thi hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng như sau :

Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng

Các thỏa thuận của các bên về thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện trình tự thực hiện công việc, thời gian thực hiện các công việc chính và toàn bộ thời gian thực hiện hợp đồng, mốc thời gian nghiệm thu (bao gồm cả nghiệm thu theo giai đoạn và nghiệm thu sản phẩm cuối cùng), thời gian bàn giao sản phẩm của hợp đồng.

2. Các bên phải có kế hoạch bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận đã ký kết.

3. Tiến độ thực hiện hợp đồng được Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tư này.

Dẫn chiếu Điều 14 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP pháp luật về thời hạn và quá trình triển khai hợp đồng kiến thiết xây dựng như sau :

Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

1. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.

2. Bên nhận thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để làm căn cứ thực hiện.

3. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao các công việc, sản phẩm chủ yếu.

Theo đó, không có lao lý về thời hạn đơn cử để triển khai hợp đồng tư vấn giám sát kiến thiết thiết kế xây dựng khu công trình mà thời hạn thực thi hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực hiện hành cho đến khi những bên đã triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng thiết kế xây dựng đã ký .

Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện trình tự thực hiện công việc, thời gian thực hiện các công việc chính và toàn bộ thời gian thực hiện hợp đồng, mốc thời gian nghiệm thu (bao gồm cả nghiệm thu theo giai đoạn và nghiệm thu sản phẩm cuối cùng), thời gian bàn giao sản phẩm của hợp đồng.

Các bên phải có kế hoạch bảo vệ quy trình tiến độ triển khai hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Tiến độ thực thi hợp đồng phải biểu lộ những mốc triển khai xong, chuyển giao những việc làm, mẫu sản phẩm đa phần .Bên nhận thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm lập tiến trình chi tiết cụ thể thực thi hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận đồng ý để làm địa thế căn cứ triển khai .

Những chi phí nào không được tính vào giá của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình?

Căn cứ Điều 10 Thông tư 08/2016 / TT / BXD pháp luật về những khoản không được tính vào giá của hợp đồng tư vấn như sau :

Giá hợp đồng tư vấn xây dựng

3. Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không bao gồm:

a) Chi phí cho các cuộc họp của bên giao thầu.

b) Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng tư vấn.

c) Chi phí khác mà các bên thỏa thuận không bao gồm trong giá hợp đồng.

Theo đó những khoản ngân sách cho những cuộc họp của bên giao thầu ; ngân sách thẩm tra, phê duyệt loại sản phẩm của hợp đồng tư vấn hay ngân sách khác mà những bên thỏa thuận hợp tác không gồm có trong giá hợp đồng không được tính vào ngân sách của hợp đồng tư vấn giám sát thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình .

Giá của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thể áp dụng theo những hình thức nào?

Giá của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thể áp dụng theo những hình thức nào?

Giá của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Hình từ Internet)

Căn cứ Điều 15 Nghị Định 37/2015 / NĐ-CP ( được bổ trợ bởi điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị định 50/2021 / NĐ-CP ) lao lý về những hình thức giá của hợp đồng tư vấn như sau :

Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng

3. Giá hợp đồng xây dựng có các hình thức sau:

a) Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

c) Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được xác định trên cơ sở đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc tương ứng được điều chỉnh giá. Phương pháp điều chỉnh đơn giá do trượt giá thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 38 Nghị định này.

d) Giá hợp đồng theo thời gian được xác định trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia, các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia và thời gian làm việc (khối lượng) tính theo tháng, tuần, ngày, giờ.

– Mức thù lao cho chuyên gia là chi phí cho chuyên gia, được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày, giờ).

– Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia bao gồm: Chi phí đi lại, văn phòng làm việc và chi phí hợp lý khác.

đ) Giá hợp đồng theo giá kết hợp là loại giá hợp đồng được sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu từ Điểm a đến Điểm d Khoản này cho phù hợp với đặc tính của từng loại công việc trong hợp đồng.

d1) Giá hợp đồng theo chi phí cộng phí là giá hợp đồng chưa xác định được giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng, các bên chỉ thỏa thuận về chi phí quản lý, chi phí chung và lợi nhuận do chưa đủ cơ sở xác định phạm vi công việc và chi phí trực tiếp để thực hiện các công việc của hợp đồng.

Mức chi phí quản lý, chi phí chung và lợi nhuận được các bên thỏa thuận theo tỷ lệ (%) hoặc theo một giá trị cụ thể trên cơ sở chi phí trực tiếp thực tế hợp lý, hợp lệ cần thiết để thực hiện các công việc của hợp đồng được các bên xác nhận;

Mức chi phí quản lý, chi phí chung và lợi nhuận được cố định hoặc thay đổi (tăng, giảm có hoặc không khống chế mức tối đa, tối thiểu) phụ thuộc vào mức chi phí trực tiếp thực tế do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên

Theo đó, hợp đồng tư vấn giám sát thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình hoàn toàn có thể vận dụng những hình thức giá như :- Giá hợp đồng trọn gói ;- Giá hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt ;

– Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

– Giá hợp đồng theo thời hạn ;- Giá hợp đồng theo giá phối hợp ;

– Giá hợp đồng theo ngân sách cộng phí .

Source: https://suanha.org
Category : Tư Vấn

Alternate Text Gọi ngay