MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Bàn luận về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ phân phối cho bạn đọc thêm kỹ năng và kiến thức về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo lao lý của pháp lý Nước Ta, như : Điều kiện bảo hộ so với sáng tạo ; Điều kiện bảo hộ so với mẫu mã công nghiệp …

1. Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp

Cơ sở pháp ký : khoản 4, Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ
” Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức triển khai, cá thể so với sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, phong cách thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, tên thương mại, hướng dẫn địa lý, bí hiểm kinh doanh thương mại do mình phát minh sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh đối đầu không lành mạnh. ”

 

2. Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế 

Thứ nhất, điều kiện chung so với sáng tạo được bảo hộ theo quy định Luật sở hữu trí tuệ hiện hành như sau :
Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng tạo nếu phân phối những điều kiện sau đây :
– Có tính mới ;
– Có trình độ phát minh sáng tạo ;
– Có năng lực vận dụng công nghiệp .
Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu dụng nếu không phải là hiểu biết thường thì và phân phối những điều kiện sau đây :
– Có tính mới ;
– Có năng lực vận dụng công nghiệp .
Theo đó :
– Tính mới của sáng tạo theo Điều 60 Luật sở hữu trí tuệ pháp luật như sau :
Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị thể hiện công khai minh bạch dưới hình thức sử dụng, miêu tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở quốc tế trước ngày nộp đơn ĐK sáng tạo hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn ĐK sáng tạo được hưởng quyền ưu tiên .
Sáng chế được coi là chưa bị thể hiện công khai minh bạch nếu chỉ có một số ít người có hạn được biết và có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí hiểm về sáng tạo đó .
Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền ĐK lao lý tại Điều 86 của Luật này hoặc người có được thông tin về sáng tạo một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó thể hiện công khai minh bạch với điều kiện đơn ĐK sáng tạo được nộp tại Nước Ta trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày thể hiện .
Quy định tại khoản 3 Điều luật này cũng vận dụng so với sáng tạo được thể hiện trong đơn ĐK sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp do cơ quan quản trị nhà nước về sở hữu công nghiệp công bố trong trường hợp việc công bố không tương thích với lao lý của pháp lý hoặc đơn do người không có quyền ĐK nộp .
– Trình độ phát minh sáng tạo của sáng tạo ( Điều 61 Luật sở hữu trí tuệ )
Sáng chế được coi là có trình độ phát minh sáng tạo nếu địa thế căn cứ vào những giải pháp kỹ thuật đã được thể hiện công khai minh bạch dưới hình thức sử dụng, diễn đạt bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở quốc tế trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn ĐK sáng tạo trong trường hợp đơn ĐK sáng tạo được hưởng quyền ưu tiên, sáng tạo đó là một bước tiến phát minh sáng tạo, không hề được tạo ra một cách thuận tiện so với người có hiểu biết trung bình về nghành nghề dịch vụ kỹ thuật tương ứng .
Giải pháp kỹ thuật là sáng tạo được thể hiện theo lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấy làm cơ sở để nhìn nhận trình độ phát minh sáng tạo của sáng tạo đó .
– Về năng lực vận dụng công nghiệp sáng tạo ( Điều 62 Luật sở hữu trí tuệ )
Sáng chế được coi là có năng lực vận dụng công nghiệp nếu hoàn toàn có thể thực thi được việc sản xuất, sản xuất hàng loạt loại sản phẩm hoặc vận dụng lặp đi lặp lại quá trình là nội dung của sáng tạo và thu được tác dụng không thay đổi .

 

3. Điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp 

Theo điều 63 Luật sở hữu trí tuệ, điều kiện chung so với mẫu mã công nghiệp được bảo hộ như sau :
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu cung ứng những điều kiện sau đây :
– Có tính mới ;
– Có tính phát minh sáng tạo ;
– Có năng lực vận dụng công nghiệp .
Theo đó :
Tính mới của mẫu mã công nghiệp khi :
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu mẫu mã công nghiệp đó độc lạ đáng kể với những mẫu mã công nghiệp đã bị thể hiện công khai minh bạch dưới hình thức sử dụng, diễn đạt bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở quốc tế trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn ĐK mẫu mã công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên .
Hai mẫu mã công nghiệp không được coi là độc lạ đáng kể với nhau nếu chỉ độc lạ về những đặc thù tạo dáng không thuận tiện nhận ra, ghi nhớ và không hề dùng để phân biệt toàn diện và tổng thể hai mẫu mã công nghiệp đó .
Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị thể hiện công khai minh bạch nếu chỉ có một số ít người có hạn được biết và có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí hiểm về mẫu mã công nghiệp đó .
Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong những trường hợp sau đây với điều kiện đơn ĐK mẫu mã công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố :
– Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền ĐK pháp luật tại Điều 86 của Luật này ;
– Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền ĐK lao lý tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo giải trình khoa học ;
– Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền ĐK pháp luật tại Điều 86 của Luật này tọa lạc tại cuộc triển lãm vương quốc của Nước Ta hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức .
Tính phát minh sáng tạo của mẫu mã công nghiệp được lao lý như sau :
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính phát minh sáng tạo nếu địa thế căn cứ vào những mẫu mã công nghiệp đã được thể hiện công khai minh bạch dưới hình thức sử dụng, diễn đạt bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở quốc tế trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn ĐK mẫu mã công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, mẫu mã công nghiệp đó không hề được tạo ra một cách thuận tiện so với người có hiểu biết trung bình về nghành nghề dịch vụ tương ứng .
Khả năng vận dụng công nghiệp :
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có năng lực vận dụng công nghiệp nếu hoàn toàn có thể dùng làm mẫu để sản xuất hàng loạt loại sản phẩm có hình dáng bên ngoài là mẫu mã công nghiệp đó bằng chiêu thức công nghiệp hoặc thủ công nghiệp .

4. Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí 

Theo điều 68 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, điều kiện chung so với phong cách thiết kế sắp xếp được bảo hộ như sau :
Thiết kế sắp xếp được bảo hộ nếu cung ứng những điều kiện sau đây :
– Có tính nguyên gốc ;
– Có tính mới thương mại .
Theo đó :
Tính nguyên gốc được lao lý và vận dụng khi :
Thiết kế sắp xếp được coi là có tính nguyên gốc nếu phân phối những điều kiện sau đây :
– Là hiệu quả lao động phát minh sáng tạo của chính tác giả ;
– Chưa được những người phát minh sáng tạo phong cách thiết kế sắp xếp và những nhà phân phối mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách thoáng rộng tại thời gian tạo ra phong cách thiết kế sắp xếp đó .
Thiết kế sắp xếp là sự tích hợp những thành phần, những mối link thường thì chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu hàng loạt sự phối hợp đó có tính nguyên gốc theo pháp luật tại khoản 1 Điều 70 Luật sở hữu trí tuệ này .
Về tính mới thương mại là :
Thiết kế sắp xếp được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kể nơi nào trên quốc tế trước ngày nộp đơn ĐK .
Thiết kế sắp xếp không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn ĐK phong cách thiết kế sắp xếp được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày phong cách thiết kế sắp xếp đó đã được người có quyền ĐK pháp luật tại Điều 86 của Luật này hoặc người được người đó được cho phép khai thác nhằm mục đích mục tiêu thương mại lần tiên phong tại bất kể nơi nào trên quốc tế .
Khai thác phong cách thiết kế sắp xếp nhằm mục đích mục tiêu thương mại pháp luật tại khoản 2 Điều này là hành vi phân phối công khai minh bạch nhằm mục đích mục tiêu thương mại so với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo phong cách thiết kế sắp xếp hoặc sản phẩm & hàng hóa chứa mạch tích hợp bán dẫn đó .
Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa phong cách thiết kế sắp xếp là :
– Nguyên lý, tiến trình, mạng lưới hệ thống, chiêu thức được thực thi bởi mạch tích hợp bán dẫn ;
– tin tức, ứng dụng chứa trong mạch tích hợp bán dẫn .

5. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu 

Thứ nhất, điều kiện chung bảo hộ thương hiệu được pháp lý sở hữu trí tuệ quy ddnhj như sau :
Nhãn hiệu được bảo hộ nếu cung ứng những điều kiện sau đây :
– Là tín hiệu nhìn thấy được dưới dạng vần âm, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự phối hợp những yếu tố đó, được biểu lộ bằng một hoặc nhiều mầu sắc ;

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Theo đó :
Khả năng phân biệt của thương hiệu như sau :
Nhãn hiệu được coi là có năng lực phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số ít yếu tố dễ phân biệt, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một toàn diện và tổng thể dễ nhận ra, dễ ghi nhớ và không thuộc những trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .
Nhãn hiệu bị coi là không có năng lực phân biệt nếu thương hiệu đó là tín hiệu thuộc một trong những trường hợp sau đây :
– Hình và hình hình học đơn thuần, chữ số, vần âm, chữ thuộc những ngôn từ không thông dụng, trừ trường hợp những tín hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận thoáng rộng với danh nghĩa một thương hiệu ;
– Dấu hiệu, hình tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thường thì của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bằng bất kể ngôn từ nào đã được sử dụng thoáng đãng, liên tục, nhiều người biết đến ;
– Dấu hiệu chỉ thời hạn, khu vực, chiêu thức sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, đặc thù, thành phần, tác dụng, giá trị hoặc những đặc tính khác mang tính diễn đạt sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp tín hiệu đó đã đạt được năng lực phân biệt trải qua quy trình sử dụng trước thời gian nộp đơn ĐK thương hiệu ;
– Dấu hiệu miêu tả hình thức pháp lý, nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại của chủ thể kinh doanh thương mại ;
– Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp tín hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận thoáng rộng với danh nghĩa một thương hiệu hoặc được ĐK dưới dạng thương hiệu tập thể hoặc thương hiệu ghi nhận lao lý tại Luật này ;
– Dấu hiệu không phải là thương hiệu link trùng hoặc tựa như đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được ĐK cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự như trên cơ sở đơn ĐK có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn ĐK được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn ĐK thương hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;
– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự như đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận thoáng đãng cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự như từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên ;
– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự như đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu của người khác đã ĐK cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tựa như mà ĐK thương hiệu đó đã chấm hết hiệu lực hiện hành chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực thực thi hiện hành bị chấm hết vì nguyên do thương hiệu không được sử dụng theo lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này ;
– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự như đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu được coi là nổi tiếng của người khác ĐK cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự như với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu nổi tiếng hoặc ĐK cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không tương tự như, nếu việc sử dụng tín hiệu đó hoàn toàn có thể làm ảnh hưởng tác động đến năng lực phân biệt của thương hiệu nổi tiếng hoặc việc ĐK thương hiệu nhằm mục đích tận dụng uy tín của thương hiệu nổi tiếng ;
– Dấu hiệu trùng hoặc tựa như với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng tín hiệu đó hoàn toàn có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;
– Dấu hiệu trùng hoặc tựa như với hướng dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng tín hiệu đó hoàn toàn có thể làm cho người tiêu dùng hiểu xô lệch về nguồn gốc địa lý của sản phẩm & hàng hóa ;
– Dấu hiệu trùng với hướng dẫn địa lý hoặc có chứa hướng dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ hướng dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu tín hiệu được ĐK để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc nguồn gốc từ khu vực địa lý mang hướng dẫn địa lý đó ;
– Dấu hiệu trùng hoặc không độc lạ đáng kể với mẫu mã công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn ĐK mẫu mã công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn ĐK thương hiệu .
Về Dấu hiệu không được bảo hộ viws danh nghĩa thương hiệu :
Dấu hiệu trùng hoặc tương tự như đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của những nước ;
Dấu hiệu trùng hoặc tựa như đến mức gây nhầm lẫn với hình tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên khá đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp của Nước Ta và tổ chức triển khai quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức triển khai đó được cho phép ;
Dấu hiệu trùng hoặc tương tự như đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân của Nước Ta, của quốc tế ;
Dấu hiệu trùng hoặc tựa như đến mức gây nhầm lẫn với dấu ghi nhận, dấu kiểm tra, dấu Bảo hành của tổ chức triển khai quốc tế mà tổ chức triển khai đó có nhu yếu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức triển khai này ĐK những dấu đó làm thương hiệu ghi nhận ;
Dấu hiệu làm hiểu rơi lệch, gây nhầm lẫn hoặc có đặc thù lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc nguồn gốc, tính năng, tác dụng, chất lượng, giá trị hoặc những đặc tính khác của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
Về tiêu chuẩn nhìn nhận thương hiệu nổi tiếng khi những tiêu chuẩn sau đây được xem xét khi nhìn nhận một thương hiệu là nổi tiếng :
– Số lượng người tiêu dùng tương quan đã biết đến thương hiệu trải qua việc mua và bán, sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu hoặc trải qua quảng cáo ;
– Phạm vi chủ quyền lãnh thổ mà sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu đã được lưu hành ;
– Doanh số từ việc bán sản phẩm & hàng hóa hoặc phân phối dịch vụ mang thương hiệu hoặc số lượng sản phẩm & hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được phân phối ;
– Thời gian sử dụng liên tục thương hiệu ;
– Uy tín thoáng đãng của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu ;
– Số lượng vương quốc bảo hộ thương hiệu ;
– Số lượng vương quốc công nhận thương hiệu là nổi tiếng ;
– Giá chuyển nhượng ủy quyền, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn góp vốn đầu tư của thương hiệu .

6. Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại được bảo hộ 

Thứ nhất, điều kiện chung với tên thương mại được bảo hộ :
” Tên thương mại được bảo hộ nếu có năng lực phân biệt chủ thể kinh doanh thương mại mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh thương mại khác trong cùng nghành nghề dịch vụ và khu vực kinh doanh thương mại. ”
Theo đó :
Khả năng phân biệt tên thương mại khi :
Tên thương mại được coi là có năng lực phân biệt nếu cung ứng những điều kiện sau đây :
– Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến thoáng rộng do sử dụng ;
– Không trùng hoặc tựa như đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng nghành và khu vực kinh doanh thương mại ;
– Không trùng hoặc tựa như đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu của người khác hoặc với hướng dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng .
Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại là tên của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại .

7. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh 

a. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Về điều kiện chung, Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Sản phẩm mang hướng dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ hoặc nước tương ứng với hướng dẫn địa lý ;
– Sản phẩm mang hướng dẫn địa lý có nổi tiếng, chất lượng hoặc đặc tính đa phần do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ hoặc nước tương ứng với hướng dẫn địa lý đó quyết định hành động .

b. Điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh 

Bí mật kinh doanh thương mại được bảo hộ nếu phân phối những điều kiện sau đây :
– Không phải là hiểu biết thường thì và không thuận tiện có được ;
– Khi được sử dụng trong kinh doanh thương mại sẽ tạo cho người nắm giữ bí hiểm kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí hiểm kinh doanh thương mại đó ;
– Được chủ sở hữu bảo mật thông tin bằng những giải pháp thiết yếu để bí hiểm kinh doanh thương mại đó không bị thể hiện và không thuận tiện tiếp cận được .
Pháp luật sở hữu trí tuệ cũng pháp luật đối tượng người dùng không được bảo hộ với danh nghĩa bí hiểm kinh doanh thương mại như sau :
Các thông tin bí hiểm sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí hiểm kinh doanh thương mại :
– Bí mật về nhân thân ;
– Bí mật về quản trị nhà nước ;
– Bí mật về quốc phòng, bảo mật an ninh ;
– tin tức bí hiểm khác không tương quan đến kinh doanh thương mại .

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác !
Trân trọng !

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên tập).

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay