MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Đăng ký Bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là gì?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là gì?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là việc chủ thương hiệu nộp hồ sơ ĐK bảo hộ thương hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sẽ được cấp giấy ghi nhận ĐK bảo hộ thương hiệu khi cung ứng những nhu yếu theo lao lý của pháp lý .
Một thương hiệu được ĐK khi phân phối những điều kiện kèm theo là thương hiệu phải nhìn thấy được dưới dạng hĩnh vẽ, dưới dạng vần âm, hoặc sự tích hợp của toàn bộ những yếu tố này. Nhãn hiệu ĐK phải có năng lực để phân biệt sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu với những sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của những chủ thể khác .
Có thể nộp hồ sơ ĐK bảo hộ thương hiệu trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ, nộp qua đường bưu điện hoặc ủy quyền cho công ty cung ứng dịch vụ sở hữu trí tuệ triển khai .

Hiện nay việc đăng ký thương hiệu là không bắt buộc nhưng được hầu hết các doanh nghiệp thực hiện.

Đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là gì?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là Registration of trademark protection .
Đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh được định nghĩa như sau Registration of trademark protection registration means that a trademark owner submits a trademark protection registration application at a competent state agency and will be granted a trademark protection registration certificate when he / she satisfies the prescribed requirements under the law .
A trademark is registered when it meets the conditions that the mark must be visible in the form of drawings, letters, or a combination of all these factors. Registered trademarks must be able to distinguish the owners ’ goods and services from those of other entities .
You can apply for registration of trademark protection directly at the National Office of Intellectual Property, submit by post or authorize the company providing intellectual property services to perform .
At present, trademark protection is not compulsory but it is done by most businesses .

Đăng ký bảo hộ thương hiệu quan trọng như thế nào?

Một số từ liên quan đăng ký bảo hộ tiếng Anh

Trong nội dung trên đã làm rõ vấn đề đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là gì? Trong nội dung nãy sẽ cung cấp một số từ liên quan đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh:

– Purpose of trademark registration ( Mục đích của việc ĐK bảo hộ thương hiệu ) ;
– How to register for trademark protection ( Làm thế nào để ĐK bảo hộ thương hiệu ) ;
– trademark registration ( ĐK thương hiệu ) ;
– Documents required for trademark protection ( Các tài liệu thiết yếu để ĐK bảo hộ thương hiệu ) .

Đoạn văn sử dụng đăng ký bảo hộ tiếng Anh là gì?

– A trademark is protected only when the owner submits a trademark registration application and is granted a certificate of protection by the competent authority. (Một thương hiệu chỉ được bảo hộ khi chủ sở hữu nộp hồ sơ  đăng ký bảo hộ thương hiệu và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu.).

– A dossier of trademark registration consists of a declaration made according to a set form, a trademark sample, fee payment vouchers, fee payment and other documents as prescribed. ( Hồ sơ ĐK bảo hộ thương hiệu gồm tờ khai theo mẫu lao lý, mẫu thương hiệu, chứng từ nộp lệ phí, nộp phí và những tài liệu khác theo pháp luật ) .
– Organizations and individuals have the right to register trademark protection for goods they produce or services they provide. ( Các tổ chức triển khai, cá thể có quyền ĐK bảo hộ thương hiệu cho những sản phẩm & hàng hóa do mình sản xuất ra hoặc cho những dịch vụ do mình phân phối ) .

Bài viết trên đã cung cấp cho quý khách hàng thông tin cần thiết về đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là gì và một số đoạn văn sử dụng đăng ký bảo hộ tiếng Anh.

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay