MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Bài văn khấn nguyện Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà【Phúc An】

Bài khấn nguyện Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà

02 tháng 3, 2018

Bài văn khấn nguyện Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà

Văn khấn hàng ngày và bài khấn nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát được Phúc An tổng hợp tại đây giúp bạn lựa chọn theo thói quen tâm linh tại mỗi mái ấm gia đình .

Bài khấn nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát

Bài khấn nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát

Ghi chú:

Nên khấn vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn hoàn toàn có thể chia ra những nội dung mình muốn nguyện thành nhiều ngày khác nhau. Phần Sám Hối tuỳ thuộc, hoàn toàn có thể lạy 3 lạy đến 108 lạy mỗi ngày, hoặc vào ngày 15, ngày 30, lễ Sám Hối )
Khi lạy, nên lạy thật chậm rãi, và giữ tâm chí thành, chí kính. Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc :
Con xin cung kính lễ lạy :
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát ,
Tam Bảo khắp mười phương .
Tam Bảo khắp mười phương .
Tam Bảo khắp mười phương .
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tri ân:

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều như mong muốn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị trợ giúp mà con mới có được ngày ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. ( 1 lạy )

Cầu an:

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an nhàn, thanh thản, niềm hạnh phúc cho cha mẹ, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp những chúng sanh hữu tình, vô tình .
Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, trợ giúp để chúng con đồng được sự an lành, an nhàn, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc ( 1 lạy )

Cầu siêu:

Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.
Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

Những vong linh con đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ ,
Cho những vong linh tên : …………………….
Cùng những vong linh mất trong cuộc chiến tranh, thiên tai, tật bệnh, và vì mọi nguyên do chưa được vãng sanh .
Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị trợ giúp để những vong linh được tiếp dẫn về nơi an nhàn, siêu sanh Tịnh Độ ( 1 lạy )

Sám hối:

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con đã gây tạo trong kiếp sống hiện tại .

Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do bởi Tham, Sân, Si, do bởi ngã mạn, vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin trấn áp hành vi, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm .
Hết thảy những tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng tỏ cho lòng thành của con. ( 1 lạy

Hồi Hướng/Phát Nguyện:

Sám hối rồi, nay con xin nguyện liên tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người .
Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân … … ( tên …… … ) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã trợ giúp cho con .
Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng toàn bộ những vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh .
Con nguyện dâng lòng tôn kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc ( 3 lạy )

Lưu ý khi sám hối:

Nên nhớ cụ thể những tội mình đã làm trong những năm tháng quá khứ, nhớ đến những lỗi lầm trong thời hạn hiện tại, rồi hướng tâm lên chư Phật, lên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xin chứng tỏ cho lòng thành Sám Hối của mình để từ nay xin thành tâm tu học, cầu nguyện xin được thoát khỏi sinh tử luân hồi. Xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc )
Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành thực tế tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi .

Văn khấn Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà

Văn khấn Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát tại gia

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .
Con Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán thế Bồ Tát .
Con xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thuỳ từ chứng giám .
Tín chủ con là … … … … … … …
Ngụ tại … … … … … … …
Hôm nay là ngày … tháng … .. năm … … … … …
Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen hồng .
Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao .
Được anh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến ba tháng đông, chín tháng hè luôn được sức khỏe thể chất dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vương tiến, việc làm hanh thông, vạn sự tốt đẹp, sở cầu suôn sẻ, sở nguyện tòng tâm .
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì .
— Hết —

TIN TÀI TRỢ:

Phải khắc phục ngay nếu bị giống thế này ?

Chống ám đen trần nhà

Không còn cách nào nhanh và kinh tế bằng cách này:

Xem tại đây https://suanha.org/tam-chong-am-khoi

Dùng tấm Phúc An để chống khói bàn thờ

【Phúc An】- chongamkhoiphucan.com

Source: https://suanha.org
Category : Phong thủy

Hotline 24/7: 0904164424