MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Quy định việc cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cộng đồng

1. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là việc người nghiện ma túy triển khai cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với sự tương hỗ trình độ của tổ chức triển khai, cá thể cung ứng dịch vụ cai nghiện ma túy, sự phối hợp, trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chịu sự quản trị của Ủy ban nhân dân cấp xã .

2. Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng .

3. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi triển khai xong tối thiểu 03 tiến trình lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 29 của Luật này ( Tiếp nhận, phân loại ; Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị những rối loạn tinh thần, điều trị những bệnh lý khác ; Giáo dục đào tạo, tư vấn, hồi sinh hành vi, nhân cách ) được tương hỗ kinh phí đầu tư .

4. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Thực hiện đúng, vừa đủ những lao lý về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan trình độ ;

b ) Nộp ngân sách tương quan đến cai nghiện ma túy theo lao lý .

5. quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Tiếp nhận ĐK cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng ;

b ) Hướng dẫn, quản trị người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng .

c ) Cấp giấy xác nhận hoàn thành xong cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồ

ng.

6.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau đây:

a ) Giao trách nhiệm cho những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền trên địa phận phân phối dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng ;

b ) Tiếp nhận ĐK và công bố list tổ chức triển khai, cá thể đủ điều kiện kèm theo cung ứng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng ;

c ) Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã list tổ chức triển khai, cá thể phân phối dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng ;

d ) Bốtrí kinh phí đầu tư tương hỗ công tác làm việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng ;

đ ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác làm việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng .

7. Cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức triển khai, cá thể đủ điều kiện kèm theo cung ứng một hoặc nhiều hoạt động giải trí cai nghiện theo tiến trình cai nghiện ma túy lao lý tại khoản 1 Điều 29 của Luật này được phân phối dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Tiếp nhận và tổ chức triển khai thực thi phân phối dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng ;

b ) Thực hiện đúng quy trình tiến độ trình độ nhiệm vụ theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ;

c ) Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày người cai nghiện ma túy sử dụng dịch vụ hoặc tự ý chấm hết việc sử dụng dịch vụ hoặc hoàn thành xong dịch vụ phải thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó ĐK cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng .

8. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thì được đăng ký cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Luật Phòng, chống ma túy có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2022 .

Source: https://suanha.org
Category : Gia Đình

Hotline 24/7: 0904164424