MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Quyết định 557/QĐ-UBND Bắc Giang 2022 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục trung học

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC
GIANG

________Số : 557 / QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_______________________Bắc Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

_______CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANGCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 19/6/2015 ; Luật Sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 22/11/2019 ;Căn cứ Nghị định số 63/2010 / NĐ-CP ngày 08/6/2010 của nhà nước về trấn áp thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017 / NĐ-CP ngày 07/8/2017 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của những nghị định tương quan đến trấn áp thủ tục hành chính ;Căn cứ Nghị định số 61/2018 / NĐ-CP ngày 23/4/2018 của nhà nước về thực thi chính sách một cửa, một cửa liên thông ;Căn cứ Thông tư số 02/2017 / TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng nhà nước hướng dẫn nhiệm vụ về trấn áp thủ tục hành chính ;Căn cứ Thông tư số 01/2018 / TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng nhà nước hướng dẫn thi hành một số ít pháp luật của Nghị định số 61/2018 / NĐ-CP ngày 23/4/2018 của nhà nước ;Căn cứ Quyết định số 941 / QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính thay thế sửa chữa nghành giáo dục trung học thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng quản trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;Theo ý kiến đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 25 / TTr-SGDĐT ngày 12/4/2022 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang (có Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở, cấp huyện, cấp xã.

Chủ trì, phối hợp với Sở tin tức và Truyền thông thanh tra rà soát, sửa đổi quy trình tiến độ điện tử và update trên Hệ thống thông tin xử lý thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang .

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3 ;- Văn phòng nhà nước ( Cục KSTT ) ;- quản trị, PCT TT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ;- Ủy Ban Nhân Dân huyện, thành phố ;- VP Ủy Ban Nhân Dân tỉnh :+ LĐVP, TTPVHCC, KGVX ;+ Lưu : VT, NC-KSTT .

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính

Cơ chế

giải

quyết1

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết của các cơ quan (Sau cắt giảm)

Phí, lệ

phí

Thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Ghi chú

Theo quy định

Sau cắt giảm

Sở

Cơ quan phối hợp giải quyết

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1 1 Chuyển trường so với học viên trung học phổ thông MC Không lao lý 01 Không x x Thay thế thủ tục số thứ tự 6 mục I Phần I Phụ lục I phát hành kèm theo Quyết định số 1401 / QĐ -Ủy Ban Nhân Dân ngày 08/7/2021
2 2 Tiếp nhận học viên trung học phổ thông Nước Ta về nước MC Không lao lý 01 Không x x Thay thế thủ tục số thứ tự 6 mục I Phần I Phụ lục I phát hành kèm theo Quyết định số 1401 / QĐ -Ủy Ban Nhân Dân ngày 08/7/2021
3 3 Tiếp nhận học viên trung học phổ thông người quốc tế MC Không pháp luật 01 01 Không x x Thay thế thủ tục số thứ tự 6 mục I Phần I Phụ lục I phát hành kèm theo Quyết định số 1401 / QĐ -Ủy Ban Nhân Dân ngày 08/7/2021

Ghi chú:

Thời hạn giải quyết được tính bằng ngày làm việc;

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang,

Website : http://hcc.bacgiang.gov.vn ; Số điện thoại thông minh lễ tân / tổng đài : ( 0204 ) 3531.111 – ( 0204 ) 3831.818 ;Số điện thoại thông minh trực tiếp nhận hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo : ( 0204 ) 3662.006_________________( 1 ) Cơ chế xử lý : MCLT : Thực hiện theo chính sách một cửa liên thông ; MC : Thực hiện theo chính sách một cửa ; K : Không triển khai theo chính sách một cửa, một cửa liên thông

PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1. Chuyển trường so với học viên trung học phổ thông1.1. Trình tự triển khaia ) Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố : Hiệu trưởng nơi đến tiếp đón hồ sơ xem xét và xử lý theo pháp luật của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo .b ) Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác : Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến đảm nhiệm, kiểm tra hồ sơ và trình làng về trường .Việc chuyển trường được thực thi khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời hạn hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời hạn do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ( so với cấp trung học phổ thông ) nơi đến xem xét, quyết định hành động .1.2. Cách thức thực thi : Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến ( nếu có ) .1.3. Thành phần và số lượng hồ sơ1.3.1. Thành phần hồ sơ :a ) Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký .b ) Học bạ ( bản chính ) .c ) Giấy ghi nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông lao lý đơn cử mô hình trường được tuyển ( công lập hoặc tư thục ) .d ) Giấy trình làng chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp .e ) Giấy trình làng chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ( so với cấp trung học phổ thông ) nơi đi cấp ( trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác ) .1.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ .1.4. Thời hạn xử lý : Không lao lý .1.5. Đối tượng triển khai thủ tục hành chính :a ) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ .b ) Học sinh có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả về mái ấm gia đình hoặc có nguyên do thực sự chính đáng để chuyển trường .1.6. Cơ quan triển khai thủ tục hành chính : Sở Giáo dục và Đào tạo .1.7. Kết quả thực thi thủ tục hành chính : Học sinh được chuyển trường .1.8. Phí, lệ phí : Không .1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai : Không .1.10. Yêu cầu, điều kiện kèm theo triển khai thủ tục hành chínhViệc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, xử lý trong hai trường hợp sau :a ) Trường hợp học viên đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định hành động từng trường hợp đơn cử so với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập .b ) Trường hợp học viên đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển nguồn vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập có chất lượng tương tự thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định hành động từng trường hợp đơn cử so với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập .1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Quyết định số 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và tiếp đón học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ;- Thông tư số 50/2021 / TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều tại Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và tiếp đón học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông .2. Tiếp nhận học viên trung học phổ thông Nước Ta về nước2.1. Trình tự triển khaia ) Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm, kiểm tra hồ sơ và ra mắt về trường .b ) Đối với những học viên pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT thì nhà trường tổ chức triển khai kiểm tra trình độ học viên. Với những môn học không theo chương trình giáo dục của Nước Ta, nhu yếu học viên phải triển khai xong nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học .2.2. Cách thức triển khai : Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến ( nếu có ) .2.3. Thành phần và số lượng hồ sơ2.3.1. Thành phần hồ sơa ) Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký .b ) Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về tác dụng học tập những lớp học trước đó ( bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận ) .c ) Giấy ghi nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại quốc tế ( bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt ) .d ) Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Nước Ta trước khi ra quốc tế ( nếu có ) .e ) Bản sao giấy khai sinh, kể cả học viên được sinh ra ở quốc tế .2.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ .2.4. Thời hạn xử lý : Không lao lý .2.5. Đối tượng thực thi thủ tục hành chính :a ) Học sinh học ở quốc tế diện được cấp học bổng theo những hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nước, những tổ chức triển khai quốc tế .b ) Học sinh học ở quốc tế theo diện du học tự cung tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo và giảng dạy giữa những cơ sở giáo dục của Nước Ta với những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế .c ) Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ thao tác ở quốc tế, học viên Nước Ta định cư ở quốc tế .2.6. Cơ quan thực thi thủ tục hành chính : Sở Giáo dục và Đào tạo .2.7. Kết quả thực thi thủ tục hành chính : Học sinh được đảm nhiệm .2.8. Phí, lệ phí : Không .2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai : Không .2.10. Yêu cầu, điều kiện kèm theo thực thi thủ tục hành chính* Điều kiện văn bằnga ) Học sinh vào học tại trường trung học phổ thông phải có văn bằng hoặc chứng từ tốt nghiệp trung học cơ sở tương tự bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của Nước Ta .b ) Học sinh đã học ở Nước Ta, sau thời hạn học ở quốc tế, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Nước Ta .* Điều kiện về tuổiHọc sinh Nước Ta ở quốc tế về nước năm xin học được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi lao lý của từng cấp học .* Điều kiện chương trình học tậpa ) Chương trình học tập ở quốc tế phải có nội dung tương tự với chương trình giáo dục của Nước Ta với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học viên phải bổ túc thêm kiến thức và kỹ năng cho tương thích với chương trình giáo dục của Nước Ta .b ) Những học viên đang học dở chương trình của một lớp học ở quốc tế xin chuyển về học tiếp lớp học tương tự tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông Nước Ta phải được nhà trường nơi tiếp đón kiểm tra trình độ theo chương trình lao lý của lớp học đó .c ) Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt ( đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu sở trường ) thực thi theo quy định của trường chuyên biệt đó .2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Quyết định số 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và tiếp đón học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ;- Thông tư số 50/2021 / TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ trợ một số ít điều tại Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và tiếp đón học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông .3. Tiếp nhận học viên trung học phổ thông người quốc tế3.1. Trình tự triển khaia ) Đối với học viên được lao lý tại khoản 1 Điều 12 của Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT thì thực thi theo Hiệp định đã được ký kết .b ) Đối với học viên được pháp luật tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT thì Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp đón, kiểm tra hồ sơ và ra mắt về trường .3.2. Cách thức triển khai : Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến ( nếu có ) .3.3. Thành phần và số lượng hồ sơ3.3.1. Thành phần hồ sơ :Học sinh phải có vừa đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm :a ) Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký .b ) Bản tóm tắt lý lịch .c ) Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt những giấy ghi nhận thiết yếu theo pháp luật tại Điều 13 của Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT ( có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi giảng dạy ) .

d) Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực).

e ) Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất ( do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo và giảng dạy cấp trước khi đến Nước Ta không quá 6 tháng ) .g ) Ảnh cỡ 4 x 6 cm ( chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ) .3.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ .3.4. Thời hạn xử lý : Không pháp luật .3.5. Đối tượng thực thi thủ tục hành chính :Học sinh người quốc tế được xem xét, tiếp đón vào học tại trường trung học Nước Ta gồm :a ) Học sinh diện được cấp học bổng theo những hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nước, những tổ chức triển khai quốc tế .b ) Học sinh diện tự cung tự túc theo hợp đồng huấn luyện và đào tạo giữa những cơ sở giáo dục của Nước Ta với những tố chức, cá thể quốc tế .c ) Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và thao tác tại Nước Ta .3.6. Cơ quan thực thi thủ tục hành chính : Sở Giáo dục và Đào tạo .3.7. Kết quả thực thi thủ tục hành chính : Học sinh được tiếp đón .3.8. Phí, lệ phí : Không .3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai : Không .3.10. Yêu cầu, điều kiện kèm theo triển khai thủ tục hành chính* Điều kiện văn bằngHọc sinh người quốc tế có nguyện vọng vào học tại những trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy ghi nhận tốt nghiệp tương tự bằng tốt nghiệp của Nước Ta được lao lý tại Luật Giáo dục Nước Ta so với từng bậc học, cấp học .* Điều kiện sức khỏe thể chấta ) Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe thể chất khi nhập học .b ) Trường hợp mắc những bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy khốn theo pháp luật của Bộ Y tế Nước Ta thì được trả ngay về nước .c ) Khi mắc những bệnh thường thì phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe thể chất cũng được trả về nước .* Điều kiện về tuổiHọc sinh người quốc tế trong năm xin học tại Nước Ta được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi pháp luật của từng cấp học .3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Quyết định số 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và tiếp đón học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ;- Thông tư số 50/2021 / TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ trợ một số ít điều tại Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và đảm nhiệm học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông .

Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

( Ban hành kèm theo Quyết định số 557 / QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh )

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính

Cơ chế giải quyết2

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết của các cơ quan (Sau cắt giảm)

Phí, lệ

phí

Thực hiện qua dịch vụ bưu

chính công ích

Ghi chú

Theo quy định

Sau cắt giảm

Phòng Giáo dục và ĐT

Cơ quan phối hợp giải quyết

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1 1 Chuyển trường so với học viên trung học cơ sở MC Không lao lý 01 01 Không x x Thay thế thủ tục số thứ tự 7 mục III Phần I Phụ lục II phát hành kèm theoQuyết định số 1401 / QĐ-UBND ngày 08/7/2021
2 2 Tiếp nhận học viên trung học cơ sở Nước Ta về nước MC Không pháp luật 01 01 Không x X Thay thế thủ tục số thứ tự 7 mục III Phần I Phụ lục II phát hành kèm theo Quyết định số 1401 / QĐ-UBND ngày 08/7/2021
3 3 Tiếp nhận học viên trung học cơ sở người quốc tế MC Không lao lý 01 01 Không x x Thay thế thủ tục số thứ tự 7 mục III Phần I Phụ lục II phát hành kèm theoQuyết định số 1401 / QĐ-UBND ngày 08/7/2021

Ghi chú:

Thời hạn giải quyết được tính bằng ngày làm việc;

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ : Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ,Website : http://hcc.bacgiang.gov.vn;Số điện thoại thông minh lễ tân / tổng đài : ( 0204 ) 3531.111 – ( 0204 ) 3831.818 ;Số điện thoại cảm ứng trực tiếp nhận hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo : ( 0204 ) 3662.006_________( 2 ) Cơ chế xử lý : MCLT : Thực hiện theo chính sách một cửa liên thông ; MC : Thực hiện theo chính sách một cửa ; K : Không triển khai theo chính sách một cửa, một cửa liên thông

PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1. Chuyển trường so với học viên trung học cơ sở1.1. Trình tự thực thia ) Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố : Hiệu trưởng nhà trường nơi đến đảm nhiệm hồ sơ và xem xét, xử lý theo pháp luật của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo .b ) Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác : Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến đảm nhiệm và ra mắt về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra .Việc chuyển trường được triển khai khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời hạn hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời hạn do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ( so với cấp trung học cơ sở ) nơi đến xem xét, quyết định hành động .1.2. Cách thức thực thi : Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến ( nếu có ) .1.3. Thành phần và số lượng hồ sơ1.3.1. Thành phần hồ sơ :a ) Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ kí .b ) Học bạ ( bản chính ) .c ) Giấy ghi nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông pháp luật đơn cử mô hình trường được tuyển ( công lập hoặc tư thục ) .d ) Giấy trình làng chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp .e ) Giấy trình làng chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ( so với cấp trung học cơ sở ) nơi đi cấp ( trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác ) .1.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ .1.4. Thời hạn xử lý : Không pháp luật .1.5. Đối tượng thực thi thủ tục hành chính :a ) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ .b ) Học sinh có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả về mái ấm gia đình hoặc có nguyên do thực sự chính đáng để phải chuyển trường .1.6. Cơ quan triển khai thủ tục hành chính : Phòng Giáo dục và Đào tạo .1.7. Kết quả thực thi thủ tục hành chính : Học sinh được chuyển trường .1.8. Phí, lệ phí : Không .1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai : Không .1.10. Yêu cầu, điều kiện kèm theo triển khai thủ tục hành chính : Không .1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Quyết định số 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và đảm nhiệm học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ;- Thông tư số 50/2021 / TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ trợ một số ít điều tại Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và đảm nhiệm học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông .2. Tiếp nhận học viên trung học cơ sở Nước Ta về nước2.1. Trình tự thực thia ) Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm, kiểm tra hồ sơ và trình làng về trường .b ) Đối với những học viên pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT thì nhà trường tổ chức triển khai kiểm tra trình độ học viên. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Nước Ta, nhu yếu học viên phải triển khai xong nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học .2.2. Cách thức triển khai : Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến ( nếu có ) .2.3. Thành phần và số lượng hồ sơ2.3.1. Thành phần hồ sơ :a ) Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký .b ) Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về tác dụng học tập những lớp học trước đó ( bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận ) .c ) Giấy ghi nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại quốc tế ( bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt ) .d ) Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Nước Ta trước khi ra quốc tế ( nếu có ) .e ) Bản sao giấy khai sinh, kể cả học viên được sinh ra ở quốc tế .2.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ .2.4. Thời hạn xử lý : Không pháp luật .2.5. Đối tượng triển khai thủ tục hành chính :a ) Học sinh học ở quốc tế diện được cấp học bổng theo những hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nước, những tổ chức triển khai quốc tế .b ) Học sinh học ở quốc tế theo diện du học tự cung tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo và giảng dạy giữa những cơ sở giáo dục của Nước Ta với những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế .c ) Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ thao tác ở quốc tế, học viên Nước Ta định cư ở quốc tế .2.6. Cơ quan thực thi thủ tục hành chính : Phòng Giáo dục và Đào tạo .2.7. Kết quả thực thi thủ tục hành chính : Học sinh được đảm nhiệm .2.8. Phí, lệ phí : Không .2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai : Không .2.10. Yêu cầu, điều kiện kèm theo triển khai thủ tục hành chính* Điều kiện văn bằnga ) Học sinh vào học tại trường trung học cơ sở phải có học bạ hoặc giấy xác nhận hiệu quả học tập những lớp học trước đó, cùng với xác nhận của nhà trường về việc được chuyển lên lớp học trên .b ) Học sinh đã học ở Nước Ta, sau thời hạn học ở quốc tế, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Nước Ta .* Điều kiện về tuổiHọc sinh Nước Ta ở quốc tế về nước năm xin học được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi lao lý của từng cấp học .* Điều kiện chương trình học tậpa ) Chương trình học tập ở quốc tế phải có nội dung tương tự với chương trình giáo dục của Nước Ta với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học viên phải bổ túc thêm kiến thức và kỹ năng cho tương thích với chương trình giáo dục của Nước Ta .b ) Những học viên đang học dở chương trình của một lớp học ở quốc tế xin chuyển về học tiếp lớp học tương tự tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông Nước Ta phải được nhà trường nơi tiếp đón kiểm tra trình độ theo chương trình lao lý của lớp học đó .c ) Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt ( đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu sở trường ) triển khai theo quy định của trường chuyên biệt đó .2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Quyết định số 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và tiếp đón học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ;- Thông tư số 50/2021 / TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều tại Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và đảm nhiệm học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông .3. Tiếp nhận học viên trung học cơ sở người quốc tế3.1. Trình tự thực thia ) Đối với học viên được pháp luật tại khoản 1 Điều 12 của Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT thì thực thi theo Hiệp định đã được ký kết .b ) Đối với học viên được pháp luật tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp đón, kiểm tra hồ sơ và trình làng về trường .3.2. Cách thức thực thi : Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến ( nếu có ) .3.3. Thành phần và số lượng hồ sơ3.3.1. Thành phần hồ sơ :Học sinh phải có rất đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm :a ) Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký .b ) Bản tóm tắt lý lịch .c ) Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt những giấy ghi nhận thiết yếu theo lao lý tại Điều 13 của Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT ( có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi giảng dạy ) .d ) Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về tác dụng học tập những lớp học trước đó ( bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận ) .e ) Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất ( do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo và giảng dạy cấp trước khi đến Nước Ta không quá 6 tháng ) .g ) Ảnh cỡ 4 x 6 cm ( chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ) .3.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ .3.4. Thời hạn xử lý : Không lao lý .3.5. Đối tượng triển khai thủ tục hành chính :Học sinh người quốc tế được xem xét, tiếp đón vào học tại trường trung học Nước Ta gồm :a ) Học sinh diện được cấp học bổng theo những hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nước, những tổ chức triển khai quốc tế .b ) Học sinh diện tự cung tự túc theo hợp đồng đào tạo và giảng dạy giữa những cơ sở giáo dục của Nước Ta với những tố chức, cá thể quốc tế .c ) Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và thao tác tại Nước Ta .3.6. Cơ quan triển khai thủ tục hành chính : Phòng Giáo dục và Đào tạo .3.7. Kết quả thực thi thủ tục hành chính : Học sinh được đảm nhiệm .3.8. Phí, lệ phí : Không .3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai : Không .3.10. Yêu cầu, điều kiện kèm theo thực thi thủ tục hành chính* Điều kiện văn bằngHọc sinh người quốc tế có nguyện vọng vào học tại những trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy ghi nhận tốt nghiệp tương tự bằng tốt nghiệp của Nước Ta được pháp luật tại Luật Giáo dục Nước Ta so với từng bậc học, cấp học .* Điều kiện sức khỏe thể chấta ) Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe thể chất khi nhập học .b ) Trường hợp mắc những bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hại theo lao lý của Bộ Y tế Nước Ta thì được trả ngay về nước .c ) Khi mắc những bệnh thường thì phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe thể chất cũng được trả về nước .* Điều kiện về tuổi

Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Quyết định số 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và tiếp đón học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ;- Thông tư số 50/2021 / TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều tại Quyết định 51/2002 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định chuyển trường và tiếp đón học sinh học tại những trường trung học cơ sở và trung học phổ thông .

Source: https://suanha.org
Category: Dịch vụ

Hotline 24/7: 0904164424